Main menu

Background

Tuesday, 6 Aug 2013

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL             အက္ခရာ        ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်
၁။    နစ်ဆန်းအေဒီဗင် (2008)            ၂စ           ၁၂၀ သိန်း    ကားကောင်း၂။    နစ်ဆန်း (ဝင်းဂုဒ်) (2008)         ယာယီ         ၁၄၀ သိန်း    ၃။    ပါရာဒို (TZ)(98)                     ယာယီ         ၄၀၀ သိန်း     ၄။    ပါဂျဲဒိုး (စက်မှု)                          ၂ဂ           ၁၇၅ သိန်း     ၅။    ဆပ်(ဖ်) (97)                             ၄ဂ         ၂၂၀ သိန်း     ၆။    စူပါကပ်စတန် (97)                     ၈ဈ           ၁၆၀ သိန်း     ကားကောင်း၇။    ဗြွှ ဝက်ဂွန် (စက်မှုဇုန်)                 ဂည           ၆၅ သိန်း    ၈။    စူဇူကီး (R-)                               ၄ခ             ၄၅ သိန်း    ၉။    ဟိုက်ဂျက်/ပစ်ကပ် (2006)           ယာယီ         ၅၅ သိန်း    ၁၀။    အပ်ကား                                 သ            ၉၈ သိန်း

Monday, 15 Jul 2013

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်
၁။    ပရိုဘောက်ဗင် (2008)                 ဘီဘီ           ၁၀၇ သိန်း    ဓာတ်ဆီ၂။    အေဒီဗင် (2007)                         ဘီဘီ            ၉၈ သိန်း    ရုပ်ပြောင်း၃။    ကိုရိုလာဗင် (97)                         ဘီဘီ           ၁၇၀ သိန်း     စီအန်ဂျီ၄။    ကိုရိုလာဗင် (99)                          ၉င             ၁၇၅ သိန်း     ဓာတ်ဆီ၅။    ပရာဒို (တီဇက်) (97)                     ၉င            ၄၀၀ သိန်း   TZ၆။    ပါဂျဲရိုး (97)                                ၅င              ၂၄၀ သိန်း    ၇။    ဆပ်(ဖ်) (97)                             ယာယီ          ၂၄၀ သိန်း    ၈။    စူပါကပ်စတန် (97)                      ၈ဈ              ၁၆၀ သိန်း     ဒီဇယ်၉။    စူဇူကီး (C/O 2006)                     ယာယီ           ၆၅ သိန်း    (ခွေးဘီလူး)၁၀။    တိုယိုတာကလူဂျာ (2001)          ယာယီ           ၂၄၀ သိန်း    (၃.ဝ) ဓာတ်ဆီ

Monday, 8 Jul 2013

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်
၁။    ကိုရိုလာဗင် (97)                        ဘီဘီ             ၁၄၅ သိန်း    ၂။    ကိုရိုလာဗင် (99)                         ၅င               ၁၆၅ သိန်း    ဓာတ်ဆီ၃။    တိုယိုတာ (ဝှစ်ရှ်) (2003)              ၃စ               ၂၂၀ သိန်း    ၁ .၈ ဓာတ်ဆီ၄။    စူပါကပ်စတန် (97) ပုံစံ                ၈ည              ၁၄၅ သိန်း     စက်မှုဇုန်၅။    စူပါကပ်စတန် (2000) ပုံစံ             ၈ဈ              ၁၈၅ သိန်း     စက်မှုဇုန်၆။    အားမာန်သစ် ဝက်ဂွန် (စက်မှုဇုန်)    ၈ည               ၇၀ သိန်း    ၇။    ဟိုင်းလက်ဆပ်(ဖ်) (95)                ၃ဂ               ၁၄၀ သိန်း    ဒီဇယ်၈။    မတ်(ခ်)တူး (2000)                      ၄ဂ              ၁၃၅ သိန်း     ဒီဇယ်၉။    တိုယိုတာ (ရက်တစ်) (2007)           ၉င             ၁၁၈ သိန်း    ၁၀။    ဟွန်ဒါဖစ် (2008)                      ၁စ              ၁၂၅ သိန်း

Wednesday, 12 Jun 2013

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                   အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်
၁။    ကိုရိုလာဗင် (97)                      ဘီဘီ           ၁၄၅ သိန်း    ဒီဇယ် ၂။    ကိုရိုလာဗင် (97)                     အေအေ        ၁၇၅ သိန်း    စီအန်ဂျီ      ၃။    ကိုရိုလာဗင် (2000)                  ယာယီ         ၁၇၀ သိန်း    ဓာတ်ဆီ    ၄။    ပါဂျဲရိုး (97)                             ယာယီ        ၂၄၀ သိန်း     လူရုပ်ဒီဇယ် ၅။    စူဇူကီး(ဆွစ်ဖ်) (2008)                ၅ဃ          ၁၁၅ သိန်း     ၆။    မာဇဒါဒီပီယို (2008)                    ၃င            ၉၅ သိန်း     ၇။    တိုယိုတာပက်ဆို (2007)              ၂င             ၉၃ သိန်း        ၈။    မစ်ဆူဘီရှီ(တခန်းခွဲ) (2007)       ယာယီ        ၁၇၅ သိန်း    ဒီဇယ်၉။    စူပါကပ်စတန် (97)                    ဂည         ၁၄၅ သိန်း    ဒီဇယ်၁၀။    ဟိုက်ဂျက် (2006)                 ယာယီ          ၆၅ သိန်း    ဓာတ်ဆီ

Wednesday, 5 Jun 2013

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                    အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း       မှတ်ချက်
၁။    တိုယိုတာကရောင်း (97)                 ယာယီ           ၁၇၅ သိန်း    ဒီဇယ်၂။    မစ်ဆူဘီရှီ(၁ ခန်းခွဲ) (2006)            ယာယီ           ၁၇၀ သိန်း    ဒီဇယ်၃။    တိုယိုတာ (ဘယ်လ်တာ) (2008)        ၉ဃ            ၁၃၀ သိန်း    ၄။    နီဆန်း (တီဒါ)(2008)                      ၉ဃ            ၁၅၃ သိန်း     ၅။    ပါဂျဲရိုး (ဠ-၄၆) (97)                         ၅င            ၂၃၅ သိန်း     ၆။    ပရီမီယိုဆလွန်း (2000)                    ၂င             ၁၈၅ သိန်း    1.8 ဓာတ်ဆီ်၇။    ပရီမီယိုဆလွန်း (2008)                 ယာယီ            ၃၅၀ သိန်း    ၈။    အာလ်ဖတ် (2002)                      ယာယီ             ၂၆၅ သိန်း     2.4 ဓာတ်ဆီ၉။    ဟွန်ဒါဖစ် (2009)                        ယာယီ             ၁၃၅ သိန်း    ၁၀။    မာဇဒါ^ဒီမီယို (2006)                  ၅င                ၉၅ သိန်း

Tuesday, 28 May 2013

စဉ်     အမျိုးအစား/MDL           အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်
၁။    မတ်(ခ်)တူး (97)                 ၉ဃ               ၁၇၅ သိန်း    ဒီဇယ်၂။    မတ်(ခ်)တူး (2002)             ၂င                 ၂၀၀ သိန်း    2.0 ဓာတ်ဆီ၃။     ပါဂျဲရိုး (96)                      ၂ဂ                 ၁၆၀ သိန်း    ဒီဇယ်၄။    ကိုရိုနာဆင်ခေါင်း(95)          ၃ဂ                 ၁၂၀ သိန်း     ဒီဇယ်၅။    ယာဉ်ဟောင်း                     လ                   ၈၂ သိန်း     ၆။    စူဇူကီး(ဆွဖ်)(2008)           ၃င                 ၁၁၅ သိန်း၇။    မာဇဒါဒီမီယို (2006)           ၃င                   ၉၈ သိန်း    ၈။    စူဇူကီးပစ်ကပ်(ပုံဟောင်း)    ၇ခ                   ၆၀ သိန်း     ဓါတ်ဆီ၉။    တိုယိုတာ(ဝှရှ်)(2003)         ၅င      ၂၀၀ သိန်း    ၁၀။    တိုယိုတာ(ဟာရီယာဝက်ဂွန်)(99)                ၉ဃ                ၁၈၀ သိန်း    ၂.၄ ဓာတ်ဆီ

Monday, 20 May 2013

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                       အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း       မှတ်ချက်
၁။    မတ်(ခ်)တူး (2001)                            ယာယီ           ၂၁၀ သိန်း    (၂.ဝ) ဓါတ်ဆီ၂။    နီဆန်း (တီဒါ) (2007)                         ၉ဃ             ၁၄၀ သိန်း    ၃။    ဟွန်ဒါဖစ် (2007)                               ၉ဂ              ၁၁၀ သိန်း    ၄။    တိုယိုတာ (ဗစ်) (2008)                     ယာယီ            ၁၁၅ သိန်း     ၅။    နီဆန်း (ဝင်းရုဒ်) (2008)                    ယာယီ            ၁၄၅ သိန်း     ၆။    တိုယိုတာကရောင်း (27)                     ယာယီ           ၂၁၀ သိန်း      ဒီဇယ်၇။    ကာလ်ဒီးနား စက်ရုပ် (2002/2003)      ယာယီ           ၂၀၀ သိန်း    (2.0) ဓါတ်ဆီ၈။    ကာလ်ဒီးနား ကြက်တူရွေး (2001)         ၅ဃ             ၁၇၀ သိန်း     (1.8) ဓါတ်ဆီ၉။    စူဇူကီး စူပါကယ်ရီ (2003)                   ၉င                ၆၀ သိန်း    ၆၆၀ ဃဃ၁၀။    မာဇဒါ ဒီမီယို (2008)                       ၅င                ၁၀၅ သိန်း

Monday, 13 May 2013

စဉ်          အမျိုးအစား/MDL              အက္ခရာ                  ဈေးနှုန်း      မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာမီလ်ဒါဗစ် (2001)             အေအေ                ၁၄၅ သိန်း    ၂။    တိုယိုတာကိုရိုလာဗင် (99)              အေအေ                 ၂၀၅ သိန်း     CNG၃။    တိုယိုတာ ဟိုက်အေ့(စ်) ဝက်ဂွန်     (2000)၉ဃ              ၂၆၀ သိန်း    ခေါင်းရှည်၄။    စူဇူကီး (R+)                                 ၁ဂ                        ၇၅ သိန်း     ၅။    အေဒီဗင် (2007)                        ယာယီ                       ၉၆ သိန်း     ၆။    စူဇူကီးပစ်ကပ်                            ယာယီ                       ၆၅ သိန်း      ၆၆၀ စီစီ    ၇။    ဟွန်ဒါဖစ် (2001)                          ၅င                       ၁၁၅ သိန်း    ၈။    တိုယိုတာဗစ်(ဇ်) (2008)                 ၄င                        ၁၃၅ သိန်း     ၉။    တိုယိုတာပက်ဆို (2007)              ယာယီ                        ၉၅ သိန်း    ၁၀။    ဒဂုံဂျစ် (စက်မှုဇုန်)                      ၈ခ                          ၄၅ သိန်း

Tuesday, 7 May 2013

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL              အက္ခရာ            ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်
၁။    စူဇူကီးဆွဖ် (၂၀၀၉)                   ၉ င            ၁၃၅ သိန်း ၂။    ဟွန်ဒါဖစ် (၂၀၀၇)                    ၉ င            ၁၁၅ သိန်း ၃။    ဟွန်ဒါဖစ် (၂၀၀၉)                      -              ၁၃၅ သိန်း ၄။    နီဆန်း (တီဒါဆလွန်း) (၂၀၀၈)     ၄ င            ၁၅၅ သိန်း ၅။    ဘယ်လ်တာဆလွန်း (၂၀၀၉)       ၅ င             ၁၄၈ သိန်း ၆။    ပါဂျဲရိုး (၉၇)                            ၉ ဃ           ၂၄၀ သိန်း    လူရုပ်၊ ဒီဇယ် ၇။    စူဇူကီး (၆၆၀ငင) (၂၀၀၆)           ၅ င            ၆၅ သိန်း ၈။    တောင်းအေ့(စ်) (၂၀၀၄)           ၄ င             ၁၄၀ သိန်း ၉။    မတ်(ခ်)တူး (၉၉)                     ၁ င            ၁၅၅ သိန်း    (၂ .၅) ဓာတ်ဆီ၁၀။    မတ်(ခ်)တူး (၂၀၀၂)                   -              ၂၀၅ သိန်း    (၂ .ဝ) ဓာတ်ဆီ

Tuesday, 30 Apr 2013

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                  အက္ခရာ      ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်
၁။    ဘယ်လ်တာဆလွန်း (2007)          ၉၈           ၁၂၀ သိန်း    ၂။    ဘယ်လ်တာဆလွန်း (2009)          ၄င            ၁၄၅ သိန်း    ၃။    မတ်(ခ်)တူး (2002)                      -              ၁၉၅ သိန်း၄။    မတ်(ခ်)တူး (97)                         ၆၈            ၁၃၀ သိန်း         2.5၅။    ကိုရိုလာဗင် (97)                         -              ၁၇၅ သိန်း         ဒီဇယ်၆။    ဟွန်ဒါ (ဖစ်)(2007)                      -             ၁၁၀ သိန်း ၇။    နီဆန်း(မတ်ချ်)                           -                ၉၅ သိန်း        ၈။    တိုယိုတာ(ဝှချ်) (2003)               ၉ဃ           ၂၁၅ သိန်း        1.8 ဓါတ်ဆီ     ၉။    နီဆန်း(သီတာ)(2008)                 -              ၁၄၅ သိန်း   

Pages