Main menu

Background

Monday, 29 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/            MDL အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း     မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာဗင် (89)           ၉က                 ၁၀၀ သိန်း     ဒီဇယ်၂။    ကိုရိုလာဗင် (99)             ၉ဃ                 ၁၈၅ သိန်း     ဒီဇယ်၃။    ကိုရိုလာဗင် (98)             ၇ဃ                 ၂၀၀ သိန်း     စီအန်ဂျီ၄။    စူပါဆလွန်း (90)             ၇က                   ၈၀ သိန်း     ဓာတ်ဆီ၅။    စူပါဆလွန်း (87)             ၁က                   ၇၀ သိန်း     ဓာတ်ဆီ    ၆။    ပရာဒို(တီဇက်) (97/98)    ၉ဃ                 ၃၀၅ သိန်း     ဒီဇယ်    ၇။    အာအေဗီ (2001)            ၉ဃ                 ၂၃၀ သိန်း     ၈။    စီအာဗီ  (2001)              ၉ဃ                 ၂၃၀ သိန်း ၉။    အေဒီဗင် (2007)            ၇ဃ                 ၁၂၅ သိန်း    ပုံပြောင်း၁၀။    ဟွန်ဒါဖစ်(2007)           ၉ဃ                ၁၂၇ သိန်း    

Wednesday, 24 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                        အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း       မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာ ပရိုဘောက်ဗင် (2007)     ၉ဃ                ၁၂၇ သိန်း    1.3 ဓာတ်ဆီ၂။    နီဆန်း အေဒီဗင် (2007)                ၉ဃ                 ၁၃၅ သိန်း    1.3 ဓာတ်ဆီ  ၃။    ဟွန်ဒါဖစ် (2007)                         ၁င                  ၁၃၃ သိန်း     ၄။    တိုယိုတာ(ဝှရှ်) (2002)                  ၁င                   ၂၂၀ သိန်း     (WISH)            ၅။    တိုယိုတာ (ကာလ်ဒီးနား)              ၄ဃ                  ၂၃၀ သိန်း     စက်ရုပ်၊ ဒီဇယ်၆။    တိုယိုတာ(ကာလ်ဒီးနား) (97)    အေအေ                 ၂၁၀ သိန်း    CNG        ၇။    အာအေဗီ (2001)                      ၉ဃ                   ၂၃၀ သိန်း    (RAV)     ၈။    ဆူဇူကီး (R+)                           ၉ခ                       ၉၅ သိန်း     ၉။    ဆူဇူကီး (R+)                           ၁င                      ၁၁၅ သိန်း ၁၀။    ချယ်ရီဝက်ဂွန်                         ၅ဃ                     ၈၃ သိန်း

Monday, 15 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                         အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာ ပရိုဘောက် (1.5)(2007)     ၉ဃ         ၁၃၀ သိန်း     ၂။    တိုယိုတာ ပရိုဘောက် (1.3)(2007)     ၅ဃ         ၁၃၃ သိန်း     ၃။    နီဆန်းအေဒီဗင် (2007)                   ၉ဃ         ၁၄၂ သိန်း     ပုံပြောင်း၄။    ကိုရိုလာဗင် (88)                            ၉က         ၁၀၅ သိန်း     ဒီဇယ်၅။    မတ်(ခ်)တူး (95)                            ၃ခ           ၁၃၅ သိန်း     ဒီဇယ်    ၆။    မတ်(ခ်)တူး (2001)                        ၁င           ၂၁၀ သိန်း     ဒီဇယ်    ၇။    စက်မှုဇုန် ဝက်ဂွန် (AMT)                ၈ဃ          ၁၀၀ သိန်း     ဓာတ်ဆီ    ၈။    တိုယိုတာ (ဝှရှ်) (WISH)                 ၅ဃ          ၂၂၀ သိန်း ၉။    ပရီမီယို ဆလွန်း (2002)                ၉ဃ             ၁၈၅ သိန်း    ၁၀။    ဒဂုံဂျစ် (စက်မှုဇုန်)                      ၈ဃ             ၅၀ သိန်း         

Monday, 8 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                  အက္ခရာ       ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာပရိုဘောက် (2007)     ၁င           ၁၃၀ သိန်း     1.5 ဓာတ်ဆီ၂။    တိုယိုတာပရိုဘောက် (2007)     ၇ဃ          ၁၃၈ သိန်း    1.1 ဓာတ်ဆီ၃။    အေဒီဗင် (2007)                    ၁င            ၁၄၀ သိန်း    ပုံပြောင်းဓာတ်ဆီ     ၄။     တိုယိုတာ (ဗစ်ဝက်ဂွန်)2007     ၁င            ၁၃၅ သိန်း             ၅။    ဟွန်ဒါဖစ် ဝက်ဂွန် (2007)         ၁င            ၁၃၅ သိန်း     ၆။    ဟွန်ဒါ (စီအာဗီ) (2002)          ၃ဃ           ၂၂၀ သိန်း         ၇။    ဟွန်ဒါ (စီအာဗီ) (99)              ၅ဃ           ၁၈၀ သိန်း     ၈။    မတ်(ခ်)တူး (99)                    ၉ဃ          ၁၆၅ သိန်း     ၉။    တိုယိုတာဖီလ်ဒါ (2002)         အေအေ         ၁၈၅ သိန်း    ဓာတ်ဆီ 1.5 ၁၀။    တိုယိုတာ ကာရိုလာ (97)      အေအေ        ၁၉၅ သိန်း     စီအန်ဂျီ         SN

Thursday, 4 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL            အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း           မှတ်ချက်၁။    ကိုရိုလာဗင် (၈၈)                ၇က               ၁၀၅ သိန်း       ဒီဇယ်၂။    မတ်(ခ်)တူး (၉၀)                 ၉က                ၈၀ သိန်း       ဓာတ်ဆီ ၃။    အက်(စ်)အီးလီမိတက် (၈၈)    ၅က               ၈၃ သိန်း       ဓာတ်ဆီ     ၄။    စူပါဆလွန်း (၉၀)                 ၃က             ၁၀၀ သိန်း     ကားကောင်း        ၅။    စူပါဆလွန်း (၈၆)              ၁က/၂က           ၇၀ သိန်း     ကားကောင်း၆။    စူပါဆလွန်း (၈၆)              လ/သ/အ        ၆၅-၆၈ သိန်း     ကားလတ်၇။    တိုယိုတာဝက်ဂွန် (၂၀၀၁)      ၁ဃ             ၁၉၅ သိန်း       WISH    ၈။    တိုယိုတာဆပ်(ဖ်) (၉၉)         ၅ဃ             ၂၅၅ သိန်း       ဓာတ်ဆီ     ၉။    တိုယိုတာဆပ်(ဖ်) (၉၇          ၄ဃ            ၂၅၀ သိန်း         ဒီဇယ် ၁၀။    မတ်(ခ်)တူး (၉၉)               ၆ဃ             ၁၇၀ သိန်း      ဓာတ်ဆီ

Sunday, 9 Sep 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                   အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း         မှတ်ချက် ၁။    ဆူဇူကီး (R+)                            ၉ခ                 ၉၅ သိန်း     ၂။    ဆူဇူကီး (R-)                              ၁ဂ                 ၇၅ သိန်း     ၃။    စဆူဇူကီး (ဆွဖ်) (2007)              ၃ဃ              ၁၂၈ သိန်း     ၄။    ဟွန်ဒါ (ဖစ်) (2007)                   ၂ဃ               ၁၃၀ သိန်း     ၅။    တိုယိုတာပရိုဘောက်ဗင် (2007)    ၂ဃ                ၁၃၅ သိန်း       ၁ .၅     ၆။    နီဆန်းအေဒီဗင် (2007)               ၃ဃ              ၁၂၅ သိန်း         ၇။    စူပါဆလွန်း (86)                         ဘ                 ၇၅ သိန်း          ၈။    အက်(စ်)အီးဆလွန်း (85)             သ                 ၇၅ သိန်း     ၉။    အပ်ကား (ဟိုင်းလက်)                  ဗ                   ၇၃ သိန်း    ၁၀။    တောင်းအေ့(စ်) (စက်မှုဇုန်)        ၈ဇ                ၁၀၀ သိန်း    ၂၀၀၁ ပုဇင်းခေါင်း

Wednesday, 5 Sep 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL        အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    စူပါဆလွန်း (86)                 ၁က           ၈၀ သိန်း    ၂။    စူပါဆလွန်း (90)                ၃က             ၉၀ သိန်း ၃။    ဆူဇူကီး (R+)                    ၉ခ              ၉၅ သိန်း     ကားကောင်း၄။    ဆူဇူကီး (R-)                     ၇ခ             ၈၀ သိန်း             ၅။    တိုယိုတာပရိုဘောက် (2007) ၂ဃ           ၁၃၅ သိန်း     1.3၆။    ဆူဇူကီး (2007) ဆွဖ်           ၄ဃ          ၁၃၅ သိန်း ၇။    အေဒီဗင် (2009)               ၂ဃ           ၁၄၅ သိန်း      1.5    ၈။    ပုဇင်းခေါင်း (စက်မှုဇုန်)          ဈ          ၁၀၀ သိန်း     (2001)    ၉။    တောင်းအေ့(စ်) (စက်မှုဇုန်)    ၈ဇ          ၈၅ သိန်း    (၉၇) ၁၀။    ထီလာဂျစ် (စက်မှုဇုန်)         ၈ ဂ          ၃၅ သိန်း

Friday, 31 Aug 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                     အက္ခရာ      ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    ကာ(လ်)ဒီးနားဗင် (2001)             ၄ဃ        ၁၉၅ သိန်း     ကြက်တူရွေး၂။    ကာ(လ်)ဒီးနားဗင်(2T) (2000)       ၃ဃ        ၂၃၀ သိန်း     စက်ရုပ်၃။    ပါဂျဲရိုး (97)                               ၄ဃ         ၃၃၀ သိန်း ၄။    ဟာရီယာ (99)                          ၂ဃ          ၂၃၀ သိန်း  ၅။    ကလူ၈ါ (2001)                         ၃ဃ         ၂၄၀ သိန်း     ၆။    မတ်(ခ်)တူး (2001) (2.0)            ၅ဃ         ၂၃၀ သိန်း     ရွှေငါး    ၇။    မတ်(ခ်)တူး (99)(2.5)                ၄ဃ         ၁၈၀ သိန်း         ၈။    အက်(စ်)အီး ဆလွန်း                  သ            ၆၅ သိန်း     ၉။    ပါပလေကာ (အပ်ကား)               ပ             ၇၈ သိန်း    ၁၀။    တောင်းအေ့(စ်)(စက်မှုဇုန်)        ၈ဇ          ၉၅ သိန်း    (၉၇)

Wednesday, 29 Aug 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL               အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    ဆူဇူကီး (R+)                        ၇ခ              ၁၀၀ သိန်း    ၂။    ဆူဇူကီး (R-)                         ၉ခ                 ၈၀ သိန်း           ၃။    အက်(စ်)အီးဆလွန်း (85)    လ/သ/အ             ၆၅ သိန်း ၄။    စူပါဆလွန်း (86)                 အ/၁က              ၆၅ သိန်း             ၅။    စူပါဆလွန်း (90)                   သ                   ၇၅ သိန်း     ၆။    တောင်းအေ့(စ်) (စက်မှုဇုန်)     င                     ၉၅ သိန်း         ၇။    တိုယိုတာပရိုဘောက်ဗင် (2008)    ၅ဃ          ၁၄၅ သိန်း     ၈။    နီဆန်းအေဒီဗင် (2007)               ၆ဃ          ၁၄၀ သိန်း     ၉။    တိုယိုတာဟာရီယာ (99) (3.0)     ၂ဃ             ၂၁၅ သိန်း ၁၀။    မတ်(ခ်)တူး (99)                     ၉ဂ             ၁၆၅ သိန်း

Sunday, 29 Jul 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL             အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက် ၁။    ပရိုဘောက်ဗင် (2007)(1.3)        ၆ဃ             ၁၃၅ သိန်း     ၂။    ပရိုဘောက်ဗင် (2007)(1.5)        ၄ဃ             ၁၄၅ သိန်း     ၃။    ဘယ်တာဆလွန်း (2007)(1.3)     ၄ဃ            ၁၆၀ သိန်း     ၄။    ဟွန်ဒါ(ဖစ်) (2007)                    ၃ဃ            ၁၅၅ သိန်း     ၅။    တိုယိုတာ(ကရောင်း) (2002)       ၄ဃ             ၁၇၅ သိန်း      ဓာတ်ဆီ    ၆။    မတ်(ခ်)တူး (2001)(2.0)            ၅ဃ             ၁၆၀ သိန်း          ၇။    စီအာဗီ (99)                            ၁ဃ             ၁၆၀ သိန်း         ၈။    စူပါကပ်စတန် (99) (စက်မှုဇုန်)     ၈ဈ             ၁၇၅ သိန်း     ၉။    လေးဘီး(လေလံ)                                          ၅၃ သိန်း    ၁၀။    အပ်ကား (စီအန်ဂျီတက္ကစီ)          ပ                 ၆၇ သိန်း    

Pages