Main menu

Background

Wednesday, 16 Jan 2013

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                    အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာ (ဝှစ်ရှ်) (၂၀၀၂)             ၂င               ၂၂၀ သိန်း    (WISH)        ၂။    ကာလ်ဒီးနား ဗင် (၉၇)               အေအေ           ၂၀၅ သိန်း    စီအန်ဂျီ၃။    ကာလ်ဒီးနား (၂၀၀၀)               အေအေ             ၁၄၅ သိန်း    ဓာတ်ဆီ၄။    တိုယိုတာ/ပက်ဆို (၂၀၀၇)           ၂င                  ၉၅ သိန်း             ၅။    နီဆန်း/မတ် (ချ်) (၂၀၀၇)            ၄င                  ၉၅ သိန်း     ၆။    ဆူဇူကီး ပစ်ကပ် (၂၀၀၆)           ယာယီ               ၈၀ သိန်း             ၇။    ချယ်ရီ ဝက်ဂွန် (၂၀၁၁)              ၉ဃ                 ၇၀ သိန်း     ၈။    နီဆန်း/တီဒါဆလွန်း (၂၀၀၇)        ၁င                ၁၄၅ သိန်း     ၉။    အပ်ကား                                  ဘ                  ၇၈ သိန်း ၁၀။    တောင်းအေစ့် (စက်မှုဇုန်)           ဈ                  ၉၀ သိန်း    ဒီဇယ်

Wednesday, 12 Dec 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                       အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း       မှတ်ချက်၁။    ကာလ်ဒီးနားဗင် (97)                     AA            ၁၅၀ သိန်း     ၁ .၅ ဓာတ်ဆီ     ၂။    ကိုရိုလာဗင် (96)                          ၉ဃ           ၁၄၅ သိန်း     ၁ .၃ ဓာတ်ဆီ     ၃။    ကာလ်ဒီးနားဗင် (98)                      AA           ၂၁၅ သိန်း     စီအန်ဂျီ၄။    တိုယိုတာဝက်ဂွန် (RAV-4) (2001)    ၁င           ၂၃၅ သိန်း     ၅။    တိုယိုတာဝက်ဂွန် (RAV-4) (99)       ၉ဃ          ၁၉၅ သိန်း          ၆။    တောင်းအေ့(စ်) (2002)                 ၁င           ၁၄၅ သိန်း      ၇။    တိုယိုတာဆပ်(ဖ်) (98)                   ၇ဃ          ၃၂၀ သိန်း     ဒီဇယ်     ၈။    နီဆန်းဝက်ဂွန် (99)                      ၉ဃ          ၂၀၅ သိန်း     ဓာတ်ဆီ ၉။    တိုယိုတာ (ပက်ဆို) (2007)            ၁င              ၉၅ သိန်း    ၁၀။    နီဆန်း (မက်ချ်) (2007)               ၁င             ၉၀ သိန်း

Wednesday, 5 Dec 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                   အက္ခရာ            ဈေးနှုန်း      မှတ်ချက်
၁။    အက်(စ်)အီးလီမိတက် (၉၀)        ၃က              ၁၀၀ သိန်း    ၂။    ကိုရိုလာဗင် (၈၆)                     ၁က                 ၈၀ သိန်း         ဒီဇယ်၃။    ပရိုဘောက် (၂၀၀၇)                 ၂င                 ၁၂၀ သိန်း     1.5 ဓာတ်ဆီ     ၄။    အေဒီဗင် (၂၀၀၇)                    ၉ဃ                ၁၁၅ သိန်း     1.2 ဓာတ်ဆီ    ၅။    အာ(လ်)ဖတ် (၂၀၀၂)               ၇ဃ               ၂၇၅ သိန်း     3.0 ဓာတ်ဆီ၆။    စူပါကပ်စတန် (၉၇)                  ၈ဈ               ၁၄၀ သိန်း    အခွန်ပါပြီး၇။    တိုယိုတာဝက်ဂွန် (၂၀၀၇)           ၁င               ၁၀၀ သိန်း    အိုင်အက်(စ်)တီ     ၈။    တိုယိုတာဗစ်ဝက်ဂွန် (၂၀၀၇)      ၉ဃ              ၁၁၀ သိန်း     ၉။    ဆူဇူကီးပစ်ကပ် (၂၀၀၇)           ၃င                  ၉၅ သိန်း ၁၀။    စီအာဗီ(ဟွန်ဒါ) (၉၉)             ၉ဃ               ၁၉၅ သိန်း        ဓာတ်ဆီ

Monday, 19 Nov 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း      မှတ်ချက်
၁။    တိုယိုတာဘရီဗစ် (၂၀၀၁)        ၉ဃ            ၁၈၀ သိန်း    (၃.ဝ) ဓာတ်ဆီ၂။    တိုယိုတာအီလီယပ်  (၂၀၀၃)     ၁င            ၂၀၀ သိန်း    ၁.၅ ဓာတ်ဆီ   ၃။    နီဆန်းအေဒီဗင် (၂၀၀၇)          ၁င             ၁၂၅ သိန်း    ပုံပြောင်းဓာတ်ဆီ           ၄။    ဟာရီယာ (၉၉)                    ၇ဃ             ၁၈၀ သိန်း     ၃.၀ ဓာတ်ဆီ   ၅။    ကာဒီးနားဗင် (၂၀၀၁)           ၁င               ၁၈၅ သိန်း     ဒီဇယ်၆။    ကာဒီးနားစက်ရုပ် (၂၀၀၂)     ၉ဃ              ၂၀၀ သိန်း        ၇။    တိုယိုတာ (အစ်ဆန်) (၂၀၀၁) ၁င              ၂၂၀ သိန်း    ၂.၄ ဓာတ်ဆီ    ၈။    စူပါကပ်စတန် (၉၉)            ၉ဃ               ၂၂၅ သိန်း    ဒီဇယ်    ၉။    စူပါကပ်စတန် (၉၆)           ၉ဃ               ၁၈၀ သိန်း၁၀။    စူဇူကီး (R-)                  ၂ဂ                   ၆၀ သိန်း    CNG (2 WAY)

Monday, 29 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/            MDL အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း     မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာဗင် (89)           ၉က                 ၁၀၀ သိန်း     ဒီဇယ်၂။    ကိုရိုလာဗင် (99)             ၉ဃ                 ၁၈၅ သိန်း     ဒီဇယ်၃။    ကိုရိုလာဗင် (98)             ၇ဃ                 ၂၀၀ သိန်း     စီအန်ဂျီ၄။    စူပါဆလွန်း (90)             ၇က                   ၈၀ သိန်း     ဓာတ်ဆီ၅။    စူပါဆလွန်း (87)             ၁က                   ၇၀ သိန်း     ဓာတ်ဆီ    ၆။    ပရာဒို(တီဇက်) (97/98)    ၉ဃ                 ၃၀၅ သိန်း     ဒီဇယ်    ၇။    အာအေဗီ (2001)            ၉ဃ                 ၂၃၀ သိန်း     ၈။    စီအာဗီ  (2001)              ၉ဃ                 ၂၃၀ သိန်း ၉။    အေဒီဗင် (2007)            ၇ဃ                 ၁၂၅ သိန်း    ပုံပြောင်း၁၀။    ဟွန်ဒါဖစ်(2007)           ၉ဃ                ၁၂၇ သိန်း    

Wednesday, 24 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                        အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း       မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာ ပရိုဘောက်ဗင် (2007)     ၉ဃ                ၁၂၇ သိန်း    1.3 ဓာတ်ဆီ၂။    နီဆန်း အေဒီဗင် (2007)                ၉ဃ                 ၁၃၅ သိန်း    1.3 ဓာတ်ဆီ  ၃။    ဟွန်ဒါဖစ် (2007)                         ၁င                  ၁၃၃ သိန်း     ၄။    တိုယိုတာ(ဝှရှ်) (2002)                  ၁င                   ၂၂၀ သိန်း     (WISH)            ၅။    တိုယိုတာ (ကာလ်ဒီးနား)              ၄ဃ                  ၂၃၀ သိန်း     စက်ရုပ်၊ ဒီဇယ်၆။    တိုယိုတာ(ကာလ်ဒီးနား) (97)    အေအေ                 ၂၁၀ သိန်း    CNG        ၇။    အာအေဗီ (2001)                      ၉ဃ                   ၂၃၀ သိန်း    (RAV)     ၈။    ဆူဇူကီး (R+)                           ၉ခ                       ၉၅ သိန်း     ၉။    ဆူဇူကီး (R+)                           ၁င                      ၁၁၅ သိန်း ၁၀။    ချယ်ရီဝက်ဂွန်                         ၅ဃ                     ၈၃ သိန်း

Monday, 15 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                         အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာ ပရိုဘောက် (1.5)(2007)     ၉ဃ         ၁၃၀ သိန်း     ၂။    တိုယိုတာ ပရိုဘောက် (1.3)(2007)     ၅ဃ         ၁၃၃ သိန်း     ၃။    နီဆန်းအေဒီဗင် (2007)                   ၉ဃ         ၁၄၂ သိန်း     ပုံပြောင်း၄။    ကိုရိုလာဗင် (88)                            ၉က         ၁၀၅ သိန်း     ဒီဇယ်၅။    မတ်(ခ်)တူး (95)                            ၃ခ           ၁၃၅ သိန်း     ဒီဇယ်    ၆။    မတ်(ခ်)တူး (2001)                        ၁င           ၂၁၀ သိန်း     ဒီဇယ်    ၇။    စက်မှုဇုန် ဝက်ဂွန် (AMT)                ၈ဃ          ၁၀၀ သိန်း     ဓာတ်ဆီ    ၈။    တိုယိုတာ (ဝှရှ်) (WISH)                 ၅ဃ          ၂၂၀ သိန်း ၉။    ပရီမီယို ဆလွန်း (2002)                ၉ဃ             ၁၈၅ သိန်း    ၁၀။    ဒဂုံဂျစ် (စက်မှုဇုန်)                      ၈ဃ             ၅၀ သိန်း         

Monday, 8 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                  အက္ခရာ       ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    တိုယိုတာပရိုဘောက် (2007)     ၁င           ၁၃၀ သိန်း     1.5 ဓာတ်ဆီ၂။    တိုယိုတာပရိုဘောက် (2007)     ၇ဃ          ၁၃၈ သိန်း    1.1 ဓာတ်ဆီ၃။    အေဒီဗင် (2007)                    ၁င            ၁၄၀ သိန်း    ပုံပြောင်းဓာတ်ဆီ     ၄။     တိုယိုတာ (ဗစ်ဝက်ဂွန်)2007     ၁င            ၁၃၅ သိန်း             ၅။    ဟွန်ဒါဖစ် ဝက်ဂွန် (2007)         ၁င            ၁၃၅ သိန်း     ၆။    ဟွန်ဒါ (စီအာဗီ) (2002)          ၃ဃ           ၂၂၀ သိန်း         ၇။    ဟွန်ဒါ (စီအာဗီ) (99)              ၅ဃ           ၁၈၀ သိန်း     ၈။    မတ်(ခ်)တူး (99)                    ၉ဃ          ၁၆၅ သိန်း     ၉။    တိုယိုတာဖီလ်ဒါ (2002)         အေအေ         ၁၈၅ သိန်း    ဓာတ်ဆီ 1.5 ၁၀။    တိုယိုတာ ကာရိုလာ (97)      အေအေ        ၁၉၅ သိန်း     စီအန်ဂျီ         SN

Thursday, 4 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL            အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း           မှတ်ချက်၁။    ကိုရိုလာဗင် (၈၈)                ၇က               ၁၀၅ သိန်း       ဒီဇယ်၂။    မတ်(ခ်)တူး (၉၀)                 ၉က                ၈၀ သိန်း       ဓာတ်ဆီ ၃။    အက်(စ်)အီးလီမိတက် (၈၈)    ၅က               ၈၃ သိန်း       ဓာတ်ဆီ     ၄။    စူပါဆလွန်း (၉၀)                 ၃က             ၁၀၀ သိန်း     ကားကောင်း        ၅။    စူပါဆလွန်း (၈၆)              ၁က/၂က           ၇၀ သိန်း     ကားကောင်း၆။    စူပါဆလွန်း (၈၆)              လ/သ/အ        ၆၅-၆၈ သိန်း     ကားလတ်၇။    တိုယိုတာဝက်ဂွန် (၂၀၀၁)      ၁ဃ             ၁၉၅ သိန်း       WISH    ၈။    တိုယိုတာဆပ်(ဖ်) (၉၉)         ၅ဃ             ၂၅၅ သိန်း       ဓာတ်ဆီ     ၉။    တိုယိုတာဆပ်(ဖ်) (၉၇          ၄ဃ            ၂၅၀ သိန်း         ဒီဇယ် ၁၀။    မတ်(ခ်)တူး (၉၉)               ၆ဃ             ၁၇၀ သိန်း      ဓာတ်ဆီ

Sunday, 9 Sep 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                   အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း         မှတ်ချက် ၁။    ဆူဇူကီး (R+)                            ၉ခ                 ၉၅ သိန်း     ၂။    ဆူဇူကီး (R-)                              ၁ဂ                 ၇၅ သိန်း     ၃။    စဆူဇူကီး (ဆွဖ်) (2007)              ၃ဃ              ၁၂၈ သိန်း     ၄။    ဟွန်ဒါ (ဖစ်) (2007)                   ၂ဃ               ၁၃၀ သိန်း     ၅။    တိုယိုတာပရိုဘောက်ဗင် (2007)    ၂ဃ                ၁၃၅ သိန်း       ၁ .၅     ၆။    နီဆန်းအေဒီဗင် (2007)               ၃ဃ              ၁၂၅ သိန်း         ၇။    စူပါဆလွန်း (86)                         ဘ                 ၇၅ သိန်း          ၈။    အက်(စ်)အီးဆလွန်း (85)             သ                 ၇၅ သိန်း     ၉။    အပ်ကား (ဟိုင်းလက်)                  ဗ                   ၇၃ သိန်း    ၁၀။    တောင်းအေ့(စ်) (စက်မှုဇုန်)        ၈ဇ                ၁၀၀ သိန်း    ၂၀၀၁ ပုဇင်းခေါင်း

Pages