Main menu

Background

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့် အသက်မွေးမှု သင်တန်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အီးယူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

Thu, 05/29/2014 - 05:22 -- ydnar

 
အသက်မွေးမှုဆိုင်ရာသင်တန်းဆိုသည်မှာတစ်စုံတစ်ရာသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဆက်စပ် နေသောသင်တန်း များ သို့မဟုတ်လက်တွေ့ကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုခြင်း ရရှိရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးအခွင့်အလမ်းတိုးတက်စေ ရန် နိုင်ငံသားများနှင့် လုပ်သားဈေး ကွက်တို့၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော သက်မွေးမှုသင်တန်းစနစ် များမှာလည်းအရေးကြီးပါသည်။သို့ဖြစ်၍ အသက်မွေးမှုသင်တန်းသည် ဥရောပ အသိုက်အဝန်းစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကတည်းကအီးယူမူဝါဒ၏မရှိမဖြစ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်

။ထို့အပြင် အသက်မွေးမှုသင်တန်းသည်ဥရောပအားကမ္ဘာကြီး၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုအရှိဆုံးနှင့်အင်အားအကြီးဆုံးပညာအခြေခံလူ့အဖွဲ့ အစည်း အဖြစ်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုရည်ရွယ်သည့်'' EU Lisbon Strategy'' တွင်လည်းအရေးပါ လှသော အစိတ်အ ပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ပါဝင်ပါသည်။ ဥရောပတွင် အသက်မွေးမှုသင် တန်းစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးကို ရှေးရှုသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့် တင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ရာတွင် အီးယူသည်နည်းလမ်းမျိုးစုံကို ချမှတ်ပြီး ကျယ်ပြန့်လှသည့်အစီ အစဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား အ ကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ဆိုကရေးတီးအစီအစဉ် အီးယူ၏ဆိုကရေးတီးအစီအစဉ်သည် ပညာရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကဏ္ဍ အားလုံးတွင်ဥရောပ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ပုံစံများမှာ အောက်ပါအ တိုင်းဖြစ်ပါသည်-(က)    ဥရောပတစ်လွှား သွားလာ ၍ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။(ခ)    ပူးတွဲစီမံချက်များ ရေးဆွဲအ ကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။(ဂ)    ဥရောပကွန်ယက်များ တည် ထောင်ခြင်း။(ဃ)    လေ့လာမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်စိစစ်မှု များ ပြုလုပ်ခြင်း
 
လက်တွေ့အားဖြင့် ဆိုကရေးတီး အစီအစဉ်သည် ပြည်သူလူထုအား အ ခြားသောနိုင်ငံတွင် သင်တန်းတက် ရောက်ရန် သို့မဟုတ် လေ့လာရန်သို့မ ဟုတ်သင်ကြားရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ သင်ကြားရေးစီမံချက် များ ရေးဆွဲ အကောင် အထည်ဖော်ရန်နှင့်အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ရန်အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကို လည်း ကူညီထောက်ပံ့မှုပေး ပါသည်။အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ပညာရေးနှ င့်ဆိုင်သော လှုပ်ရှားဆောင် ရွက်မှုများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကို လည်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသည်။လီရိုနာဒိုဒါဗင်စီအစီအစဉ်
လီရိုနာဒိုဒါဗင်စီအစီအစဉ်အား ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်အ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အီးယူ ၏သင်တန်းပေးခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒကို အ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥရောပတစ်လွှားသွားလာ၍ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပံံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည့် အဓိကကျသော အစီအစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။သင်တန်းရေးရာကိစ္စရပ်များကိုတက်တက်ကြွကြွဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ အစည်းများ အားဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့မှုပေးပါသည်။ သက်ကြီးပညာရေးနှင့် တစ်သက်တာ ပညာရေး
တစ်သက်တာပညာရေးဆိုသည်မှာမူကြိုအဆင့်မှသည်ပင်စင်ယူပြီးနောက်တိုင်အောင်ဘဝတစ်သက်တာ တစ်လျောက်လေ့လာသင်ယူရန် လိုအပ်သောပညာရေးပုံစံမျိုးစုံပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘ၀ တစ်လျှောက် လုံးလိုအပ်သည်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသား များသည် ကိုယ်ပိုင်အရည် အသွေးများ ပြည့်ဝလာပြီး အလုပ်အကိုင်များကို အခက်အခဲမရှိ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်နိုင် သည့်အပြင် ဒေသတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအ ကြား၊ နိုင်ငံတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား နေရာပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း အခက်အခဲမရှိ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဥရောပတွင် တစ်သက်တာလေ့လာသင်ယူရေး၊တစ်သက်တာပညာရေးစနစ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက်ဥရောပကော်မရှင်  ''European  Area of Life long Learning'' ဖန်တီးရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအား ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဥရော ပကော်မရှင် သည် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေရန်နှင့် အစိုးရဌာနများ၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ အစည်းအကြားမိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်ထွန်းစေရန် လေ့လာသူများ၊ လုပ်သားများနှင့် လုပ်သားဈေးကွက် တို့၏ လို အပ်ချက်များအား ပိုင်းခြားသိရှိရေး ကို အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။Grundtvig      အစီအစဉ်
Grundtvig အစီအစဉ်သည် အီး ယူ၏ ဆိုကရေးတီးပညာရေးအစီအစဉ် တွင် ပါဝင်သောအစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ် ပါသည်။ ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသက်မွေးမှုဆိုင်ရာသက်ကြီးပညာရေး၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရေးဖြစ်ပါသည်။ တစ်သက် တာလေ့လာသင်ကြားခွင့်များရရှိရေးနှင့်တစ်သက်တာလေ့လာသင်ကြားနိုင်ရေး အခွင့်အ လမ်းများကို အထောက်အကူဖြစ်ေ စနိုင် ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ဥရောပတွင် သက်မွေးမှုပညာရေး မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အီးယူအဖွဲ့အစည်းများ သက်မွေးမှုသင်တန်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်အတွေ့အကြုံဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်များ လျင်မြန်ချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် အီးယူသည် သက်မွေးမှုသင်တန်းနယ်ပယ်တွင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ကဏ္ဍ အလိုက် အထူးပြုအဖွဲ့များ အား ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပါသည်။ ဥရောပသင်တန်းဖောင်ဒေးရှင်း ဥရောပသင်တန်းဖောင်းဒေးရှင်းအား ၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ ပြီး သက်မွေးမှုသင်တန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးဆိုင်ရာ ဥရောပစင်တာ(Cedefop -European Centre for the Development of Vocational Training) နှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ၎င်းင်းဖောင်းဒေးရှင်း၏ ရည် ရွယ်ချက်မှာ အီးယူမိတ်ဖက်နိုင်ငံများ (အီးယူပြင်ပနိုင်ငံများ) အနေဖြင့် ၎င်းင်းတို့ ၏သက်မွေးမှုသင်တန်းစနစ်များ ခေတ် မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးရန် ဖြစ်ပါ သည်။ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့်စိုက်ပျိုး ရေးထွက်ကုန်များမြှင့်တင်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် အီးယူ၏ ထောက်ပံ့ မှုအစီအစဉ်
အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် တတိယနိုင်ငံများတွင် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် များမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အစီအစဉ် ၂၀ရပ်အား ဥရောပကော်မရှင်က ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလနောက်ဆုံး ပတ်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်များအား ၃နှစ်တာကာလအတွင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ယင်းအစီအစဉ်များအတွက် စုစုပေါင်း ဘတ် ဂျက် မှာ ယူရို ၄၆ ဒသမ ၅ သန်းဖြစ်ကာ အီးယူ ၏ထည့်ဝင်မှုမှာ ယူရို ၂၃ ဒသမ ၃ သန်းဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်များ တွင် ပါဝင်သည့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များမှာ အရည်အသွေးနှင့်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များ(PDOs, PGIs နှင့်TSGs)1 ? ၊အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ၊ သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ဝိုင်များ၊နို့နှင့်နို့ထွက် ပစ္စည်းများ၊ ဆန်၊ ဥများ အညွှန်းတပ် ခြင်းနှင့် ကုန်စည်အမျိုးအစားမျိုးစုံ ပေါင်းစပ်ခြင်းများ စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါ သည်။ အစီအစဉ်များ အကောင်အ ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အဓိကရည် ရွယ်ထားသော တတိယနိုင်ငံများနှင့် ဒေသများမှာ မြောက်အမေရိကဒေသ၊ ရုရှနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ လက်တင်အမေရိကဒေသ၊ နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၊ ဘီလ်လာရုနိုင်ငံနှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့ ဖြစ် ကြပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် ဆိုင်သောအစီအစဉ်အား အကောင်အ တည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ အီတ လီနိုင်ငံအခြေစိုက် fBioagricoop ဖြစ် ပါသည်။ အဓိကမြှင့်တင်အောင်ရွက် မည့်ထုတ်ကုန်များမှာ အော်ဂဲနစ်ထုတ် ကုန်များ ဖြစ်ပါသည်။