Main menu

Background

Tuesday, 30 Nov 2010

ရန်ကုန်မြို့တစ်ပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများစဉ် အမျိုးအစား/MDL              အက္ခရာ            ဈေးနှုန်း               မှတ်ချက်၁။ ကိုရိုလာဗင် (88)CE-96         ၅က            ၂၃ဝ သိန်း             ကားကောင်း၂။ ကိုရိုလာဗင်                       ၅က             ၁၈ဝ သိန်း           ၁.၃ ဓာတ်ဆီ၃။ ဆူဇူကီးR(+)                     ၉ခ              ၂၃ဝ သိန်း၄။ မတ်(ခ်)တူး                       ၄ဂ               ၆၁ဝ သိန်း၅။ ပါဂဲျရိုး(စက်မှုဇုန်)                ၇ခ               ၄၄ဝ သိန်း             ၉၅ ပုံစံ၆။ တောင်းအေ့(စ်)(စက်မှုဇုန်)     ၈ဂ               ၁၈ဝ သိန်း          ပုဇင်းခေါင်း၇။ ရာဇာဂျစ် (စက်မှုဇုန်)            ၈ဂ                ၃၅ သိန်း၈။ စူပါဆလွန်း(၈၆)             လ/သ/အ           ၁၇ဝ သိန်း၉။ စူပါဆလွန်း (၉ဝ)                ၄ဂ              ၃ဝဝ သိန်းSN 

Wednesday, 24 Nov 2010

 ရန်ကုန်မြတစ်ပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများစဉ် အမျိုးအစား/MDL       အက္ခရာ        ဈေးနှုန်း                     မှတ်ချက်၁။ ဆူဇူကီး(R+)               စတိ          ၂၇၅ သိန်း၂။ ဆူဇူကီး (R-)               စတိ           ၁၃၅ သိန်း၃။ မတ်(ခ်)တူး (၉၂)         ၄၈             ၄၅ဝ သိန်း၄။ စူပါဆလွန်း (၈၆)      လ/သ/အ     ၁၅ဝ-၁၆ဝ သိန်း၅။ စူပါဆလွန်း (၈၆)      ၃က/၅က      ၁၈ဝ-၁၈၅ သိန်း၆။ စူပါဆလွန်း (၉ဝ)         ၄ဂ             ၃ဝဝ သိန်း၇။ ရာဇာဂျစ် (စက်မှုဇုန်)    ၈ဂ              ၃၅ သိန်း၈။ ဒဂုံဂျစ် (အမိုးပါ)          ၈ခ               ၆ဝ သိန်း၉။ ပါဂဲျရိုး (၉၅)               ၄၈               ၃၈၅ သိန်း၁ဝ။ ဟွန်ဒါဆလွန်း (၈၆)     ဗ               ၁၂ဝ သိန်းSN

Monday, 15 Nov 2010

ရန်ကုန်မြို့ တစ်ပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ စဉ် အမျိုးအစား/MDL               အက္ခရာ                  ဈေးနှုန်း                   မှတ်ချက် ၁။ ကိုရိုလာဗင် (၈၈)              ၇က ၂၃ဝ                   သိန်း                         CE-96၂။ ကိုရိုလာဗင် (၈၈)              ၃က ၁၈၅                   သိန်း              ၁ .၃ ဓာတ်ဆီ၊ ကားကောင်း၃။ ဟွန်ဒါဝက်ဂွန် (စီအာဗီ)       ၄၈ ၆၂ဝ                    သိန်း                           (97)၄။ ပါဂဲျရိုး (၉၇)                     ၄၈ ၄၅ဝ                    သိန်း                     တံခါး(၂)ပေါက်၅။ ဟိုက်အေ(စ်) (၉၇)            ၈စ ၃၃ဝ                    သိန်း                      အားလုံးရှင်းပြီး၆။ ဒဂုံဂျစ်(အမိုးမာ) (၉၂)        ၈ခ ၆၅                      သိန်း၇။ ပါပလေကာ (၈၂)              စ ၆ဝ                       သိန်း၈။ ကိုရိုလာဗင် (၂ဝဝဝ)         ၄ဂ ၄၆၅                    သိန်း                             3C၉။ စူပါဆလွန်း (၈၇)             ၃က ၁၈ဝ                   သိန်း၁ဝ။ စူပါဆလွန်း (၉ဝ)           ၄က ၂၃ဝ                    သိန်းSN

Thursday, 11 Nov 2010

 ရန်ကုန်မြို့တစ်ပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများစဉ်        အမျိုးအစား/MDL                 အက္ခရာ                ဈေးနှုန်း                         မှတ်ချက်၁။        ကိုရိုလာဗင် (၉ဝ)                   ၄၈                     ၂၄ဝ သိန်း                        CE-96၂။         ကိုရိုလာဗင်                         ၅က                   ၂ဝဝ သိန်း                    CE-96/ ကားလျော့၃။         ပါဂဲျရိုး(တံခါး ၂ ပေါက်)            ၄၈                     ၄၅ဝ သိန်း၄။         မတ်(ခ်)တူး (၉၉)                  ၄၈                     ၇ဝဝ သိန်း၅။        ကိုရိုနာဆလွန်း (၉၈)               ၄၈                     ၄၅ဝ သိန်း၆။        ဟိုင်းလက်ဆပ်(ဖ်) (၉၂)          ၂ခ                      ၅၅ဝ သိန်း၇။       ဟိုင်းလတ်ဆပ်(ဖ်)(စက်မှုဇုန်)      ၇ခ                     ၄၅ဝ သိန်း၈။       အက်(စ်)အီးလီမိတက် (၉ဝ)      ၂က                     ၂၃ဝ သိန်း၉။       အက်(စ်)အီးလီမိတက် (၈၈)       ၄က                    ၂ဝဝ သိန်း၁ဝ။       စူပါဆလွန်း (၉ဝ)                 ၂က                    ၂ဝဝ သိန်း                                                                                                                                      SN

Tuesday, 19 Oct 2010

ရန်ကုန်မြို့တစ်ပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများစဉ် အမျိုးအစား/MDL            အက္ခရာ              ဈေးနှုန်း                   မှတ်ချက်၁။ ဆူဇူကီး  (R+)               စတိ                 ၂၇ဝ သိန်း၂။ ဆူဇူကီး (R+)                  ၉ခ                ၂၁၅ သိန်း၃။ ဆူဇူကီး (R -)                 စတိ                ၁၄၅ သိန်း၄။ တိုယိုတာ (ရာရစ်)            ၄ဂ                  ၅၅ဝ သိန်း၅။ ဟွန်ဒါ (ဂျပ်စ်)                 ၄ဂ                 ၄၈ဝ သိန်း၆။ မတ်ခ်တူး (၉၉)                ၄ဂ                ၇ဝဝ သိန်း၇။ မတ်(ခ်)တူး (၂ဝဝ၂)          ၄၈                ၉ဝဝ သိန်း၈။ မတ်(ခ်)တူး (၂ဝဝ၄)          ၄၈               ၁၁ဝဝ သိန်း၉။ စူပါဆလွန်း (၉ဝ)              ၄ဂ          ၂၉ဝ-၃ဝဝ သိန်း၁ဝ။ စူပါဆလွန်း (၉ဝ)            ၄က/၅က          ၁၆ဝ သိန်း SN

Tuesday, 12 Oct 2010

ရန်ကုန်မြို့ တစ်ပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများစဉ် အမျိုးအစား/MDL       အက္ခရာ              ဈေးနှုန်း                မှတ်ချက်၁။ စူပါဆလွန်း (၈၆)         လ/သ/အ              ၁၈ဝ သိန်း၂။ စူပါဆလွန်း (၉ဝ)          ၃က                  ၂၂ဝ သိန်း          ကားကောင်း၃။ ကိုရိုလာဗင် (၉ဝ)          ၃က                  ၂၈ဝ သိန်း          (CE-၉၆)၄။ ကိုရိုလာဗင် (၉၄)          ၄၈                    ၅ဝဝ သနိ ်း           ဒီဇယ်၅။ ဆူဇူကီး (R+)              စတိ                  ၂၇ဝ သိန်း၆။ ဆူဇူကီး (R+)              ၃၈                   ၂၈ဝ သိန်း၇။ မတ်(ခ်)တူး (၉၈)          ၄ဂ                    ၇၅ဝ သိန်း            ဒီဇယ်၈။ ကိုရိုနာဆလွန်း (၉၉)      ၄၈                    ၅၅ဝ သိန်း၉။ ပါဂဲျရိုး (၉၃)                 ၄၈                   ၄ဝဝ သိန်း၁ဝ။ ပါပလေကာ (၈၁)         ဓ                     ၆ဝ သိန်း                                                                                                            SN

Wednesday, 6 Oct 2010

ရန်ကုန်မြို့တစ်ပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများစဉ် အမျိုးအစား/ MDL            အက္ခရာ                ဈေးနှုန်း            မှတ်ချက်ှ၁။ ဆူဇူကီး (R+)                  စတိ                  ၂၇ဝ သိန်း၂။ ဆူဇူကီး (R+)                   ၅ခ                    ၂၁ဝ သိန်း           ကားကောင်း၃။ ဆူဇူကီး (R-)                    ၇ခ                    ၁ဝဝ သိန်း           ကားလျှော့၄။ ဆူဇူကီး (R-)                    စတိ                   ၁၄၈ သိန်း၅။ ကိုရိုလာဗင် (၉၈)               ၄ဂ                    ၄၉ဝ သိန်း၆။ ကိုရိုလာဗင် (၉ဝ)               ၄ဂ                    ၂၆ဝ သနိ ်း              ဒီဇယ်၇။ မတ်(စ်)တူး (၉၄)               ၄၈                     ၇၈ဝ သနိ ်း             ဒီဇယ်၈။ ကိုရိုနာဆလွန်း (၉၈)           ၄၈                     ၅၆ဝ သိန်း         ဒီဇယ်၊ ဆပ်ခေါင်း၉။ ဆန်နီပစ်ကပ် (၈၂)              စ                       ၆၅ သိန်း၁ဝ။ တောင်းအေ့(စ်)                ၈ဂ                     ၁၄၅ သိန်း       ပုဇင်းခေါင်း ဓာတ်ဆီ   

Pages